můj program

Při projednávání a schvalování zákonů Senátem budu dbát na zachování všech hodnot demokratického právního státu. Pozice senátorky mi umožní aktivně promlouvat do debaty na půdě Parlamentu a hledat spolu s kolegy podporu pro návrhy, které reagují na potřeby naší společnosti. Zvláštní pozornost věnuji sociálním službám, ochraně přírody a základním právům každého člověka.

Jako senátorka zvolená za Brno budu přispívat i k řešení místních problémů, zprostředkovávat setkání, propojovat aktéry z různých oblastí, podporovat aktivity místních organizací, spolků i jednotlivců.

Sociální služby jako opora pro celý život

Sociální oblast stát dlouhodobě opomíjí, přestože jde o jednu z jeho nejdůležitějších rolí.
Naše společnost prochází výraznou demografickou proměnou, přibývá lidí závislých na péči druhých. Může se to týkat každého z nás. Pokud chceme být moderní humanistickou společností, musíme změnit obsah a formu sociální péče a soustředit se přitom na individuální potřeby každého člověka. Péči musíme deinstitucionalizovat, tedy opustit velká neosobní zařízení a přejít na terénní péči, která lidem umožní žít v jejich vlastním prostředí, v rodině nebo v malých společenstvích.

Sociální péče není izolovaným odvětvím, prostupuje mnoha dalšími oblastmi našeho života, od zdravotnictví přes architekturu a urbanismus, a poskytuje nám oporu doslova od narození do smrti.

Co chci prosazovat a podporovat v Senátu

 • lepší návaznost a provázanost zdravotních a sociálních služeb
 • dostupnost všech odlehčovacích služeb a terénních služeb a rozšíření jejich poskytování až na 24 hodin denně
 • mezigenerační solidaritu, sousedskou výpomoc, spolkovou činnost, komunitní projekty, jinými slovy rozvoj občanské společnosti a dobrovolnictví
 • zrychlení přechodu z ústavní péče do péče individuální (místo kojeneckých ústavů pěstounská péče, místo velkokapacitních pobytových zařízení komunitní péče o seniory a lidi s postižením, chráněná bydlení, individuální bydlení s osobní asistencí…)
 • budování bezbariérových prostorů, včetně nových bytů, aby budoucí generace mohly co nejdéle žít ve vlastním prostředí
 • spravedlivé finanční ohodnocení pracovníků v sociální oblasti a neformálních (rodinných) pečujících
 • prosazování práv klientů sociálních služeb

Co chci podporovat v Brně

 • výstavbu malých, bezbariérových a cenově dostupných bytů pro seniory, lidi s postižením, neúplné rodiny…
 • dostupnost sociálních služeb
 • dostupnost paliativní péče v každé městské části umožňující lidem se závažným a neléčitelným onemocněním žít v domácím prostředí
 • transformaci velkých ústavních zařízení sociálních služeb s cílem umožnit klientům přechod do komunitních služeb
 • smysluplné čerpání prostředků z Evropské unie pro transformaci a modernizaci sociálních služeb

Ochrana životního prostředí jako podmínka udržení života

O nutnosti aktivně chránit životní prostředí už dnes nepochybuje snad nikdo. Tři čtvrtiny obyvatel České republiky považují klimatické změny za velký problém a obávají se, že kvůli nim bude život složitější. Tíživé dopady sledujeme už dnes – lidé trpí horkem ve špatně izolovaných domech, vysychají studny a další vodní zdroje, lesy nám mizí před očima.

Mým cílem je prosazovat klimatickou spravedlnost.

Co chci podporovat v Senátu

 • využití prostředků z Evropské unie do moderních technologií (obnovitelných zdrojů energie, inovativních zelených technologií šetrných k životnímu prostředí), postupné promyšlené ukončení uhlíkové ekonomiky (při obnově ekonomiky po covidové epidemii nelze s klimatickými opatřeními čekat, „až se ekonomika uzdraví“)
 • opatření k předcházení dopadů změny klimatu (snižování emisí skleníkových plynů)
 • opatření k přizpůsobení se změnám klimatu (zvýšit dostupnost opatření, jež umožní kvalitní život v nových klimatických podmínkách)
 • zpřísnění ochrany vodních zdrojů, zejména zásob pitné vody
 • zvýšení evropských emisních cílů 2030
 • rozumné nakládání s dešťovou vodou

Co chci podporovat v Brně

 • mezioborové debaty o dopadech klimatické změny za účasti klimatologů, sociálních pracovníků, architektů, urbanistů, sociologů atd.
 • chytré územní plánování

Spravedlnost pro každého jako součást lidských práv

Musíme investovat do soudržné společnosti, v níž se společné bohatství rozděluje spravedlivě. Do společnosti, která vychází z konceptu lidských práv a nepomíjí ani práva sociální. Sociální rozdíly se nesmějí zvětšovat, ale zmenšovat.

Na co nesmíme zapomínat

 • Bydlení je základní lidská potřeba, nejen tržní komodita. Potřebujeme zákon o sociálním bydlení.
 • Lidem, kteří desítky let pracovali, nelze odepřít spravedlivý a důstojný důchod. Musíme snížit dosavadní limit 35 let důchodového pojištění – „odpracovaných let“.
 • Exekuce jsou především výkonem státní moci, a ne byznysem. Proto bychom měli zavést územní působnost soudních exekutorů.
 • Při projednávání zákonů musí Parlament ctít principy demokratického právního státu a ochrany základních práv a svobod.
 • Demokratické instituce, jako je Ústavní soud, veřejný ochránce práv nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, musíme chránit a podporovat.
můj program fotografie
 

PODPORUJÍ MĚ

rozdelovnik teal
Wagnerová
Eliška Wagnerová
emeritní ústavní soudkyně a senátorka
Středula
Josef Středula
předseda českých odborů (ČMKOS)
Pithart
Petr Pithart
bývalý premiér a předseda Senátu
Schwarzenberg
Karel Schwarzenberg
bývalý ministr zahraničí a senátor